แนะนำระบบ

 

 

ระบบ Thai search ระบบสืบค้นเบ็ดเสร็จจุดเดียว

บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุนการเข้าถึงแบบเปิด เช่น คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว