ระบบ Thai search ระบบสืบค้นเบ็ดเสร็จจุดเดียว

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสืบค้นเบ็ดเสร็จจุดเดียว อันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว เรียกว่า Thai Search