7-11 ชวน ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก แค่ลดวันละถุง…คุณทำได้ กับ โครงการ 7 GO Green

รู้แล้วจะตกใจ! คนไทยใช้ถุงพลาสติกปีละประมาณ 7 หมื่นล้านใบ เพราะพฤติกรรมบริโภคบนความเร่งรีบ การใช้ถุงพลาสติกจึงเป็นที่นิยมมากใช้บรรจุอาหาร เพราะใช้ง่าย ทิ้งง่าย แต่ย่อยสลายยาก

วันที่ 7 เดือน 11 .. 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวัน D Day จัด Event ผ่านCampaign ประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก (7 Go Green) ณ ลานหน้าตึกยูไนเต็ด โดยเน้นการรณรงค์ลดใช้ถุงของซีพี ออลล์และได้แจกจ่ายถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นตามคอนเซปต์ ลดวันละถุงคุณทำได้

บริษัทซีพี ออลล์ ได้ดำเนิน โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก มากกว่า 10 ปี แล้ว เริ่มต้นด้วยการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการคิดถุ๊ง คิดถุง กระตุ้นเตือนให้พนักงานร้านและลูกค้าคิดก่อนใช้พลาสติก / นำร่องประกาศใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ / รณรงค์ให้พนักงานที่ร้านถามลูกค้าว่าต้องการรับถุงพลาสติกไหม? เพียง 100 สาขา ก็สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 316,800 กิโลกรัม/ปี เมื่อสำเร็จจึงได้ต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้สู่เยาวชน